Reklamacja

INFORMACJA DOTYCZĄCA MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA REKLAMACJI PRZEZ KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEGIONOWIE

Klienci Banku Spółdzielczego w Legionowie, mają prawo złożyć reklamację odnoszącą się do
usług świadczonych przez Bank Spółdzielczy w Legionowie.
1.Reklamacja może być złożona:
1)w formie pisemnej – osobiście, w Centrali Banku, Oddziale lub Filii, albo przesyłką pocztową w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) na adres siedziby Banku;
2)ustnie – telefonicznie albo osobiście podczas wizyty Klienta w Banku, na formularzu (załącznik do Regulaminu) wypełnianym przez pracownika Banku przyjmującego reklamację;
3)w formie elektronicznej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, na adres poczty elektronicznej: bank@bslegionowo.pl
2.Reklamacja może zostać złożona przez pełnomocnika, na podstawie pisemnego pełnomocnictwa.
3.Na żądanie Klienta, Bank potwierdza fakt złożenia reklamacji na piśmie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej.
4.Po złożeniu przez Klienta reklamacji, zgodnie z wymogami, dotyczącymi miejsca i formy złożenia reklamacji, Bank rozpatruje reklamację i udziela Klientowi odpowiedzi w formie papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji, w tym w szczególności pocztą elektroniczną. Odpowiedź możne być dostarczona pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek Klienta.
5.Odpowiedzi Bank udziela bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem.
6.W przypadku, w którym reklamacja nie zawiera wszystkich niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji informacji/dokumentów, Bank informuje Klienta o konieczności uzupełnienia zgłoszenia reklamacyjnego, a termin udzielenia odpowiedzi biegnie od daty dostarczenia do Banku wszystkich niezbędnych informacji/dokumentów.
7.W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie, Bank w informacji przekazywanej Klientowi składającemu reklamację, wyjaśnia przyczynę opóźnienia ze wskazaniem okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy. Określa również przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.
8.W przypadku niedotrzymania wyżej określonych terminów reklamację uważa się za rozpatrzoną zgodnie z wolą klienta.
9.  Odpowiedź, na reklamację powinna być udzielona w sposób przystępny, zrozumiały i zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne (chyba że reklamacja została rozpatrzona zgodnie z wolą Klienta) wraz z wyczerpującą informacją na temat stanowiska Banku w sprawie skierowanych zastrzeżeń. W odpowiedzi Bank określa termin, w którym roszczenie podniesione w reklamacji rozpatrzonej zgodnie z wolą Klienta zostanie zrealizowane, nie dłuższego niż 30 dni od dnia sporządzenia odpowiedzi.
10.W przypadku nieuwzględnienia roszczeń wynikających z reklamacji, Klient ma możliwość:
1)odwołania się od stanowiska zawartego w odpowiedzi – do Zarządu Banku;
2)skorzystania z mediacji przed Rzecznikiem Finansowym lub Sądem Polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego lub Związku Banków Polskich;
3)wystąpienia z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego;
4)wystąpienia z powództwem przeciwko Bankowi Spółdzielczemu w Legionowie do Sądu Rejonowego w Legionowie lub Sądu Okręgowego w Warszawie, w zależności od wartości dochodzonego roszczenia.

Bank Spółdzielczy w Legionowie podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego w Warszawie.

Kursy walut

Kursy walut2018-11-16 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1691
1 USD3.6551
1 CHF3.6254
1 GBP4.6850
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,65
WIBOR 3M - średnia 1,71
WIBOR 3M 1,71
więcej