Skip to main content
  • Euro-Fatca

Euro-Fatca

INFORMACJE OGÓLNE:

Polska, jako państwo członkowskie Unii Europejskiej oraz Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju – zobowiązała się do wymieniania z innymi państwami informacji o aktywach finansowych rezydentów tych państw zgromadzonych na rachunkach prowadzonych przez polskie instytucje finansowe.

Celem realizacji powyższych zobowiązań, polski Parlament uchwalił Ustawę z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz.U. z 2017 r. poz. 648), implementującą do polskiego porządku prawnego wymóg automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania.

Działając w świetle ww. Ustawy, Bank Spółdzielczy w Legionowie zobowiązany jest określić, rezydencję podatkową swoich Klientów. W celu uzyskania tych informacji, Bank Spółdzielczy w Legionowie będzie korzystał z danych, które już posiada o swoich Klientach, może również poprosić o dostarczenie brakujących danych.

Jeżeli Klient okaże się rezydentem podatkowym innego kraju, Bank Spółdzielczy w Legionowie zobowiązany będzie do przekazania za pośrednictwem Szefa Krajowej Administracji Skarbowej informacji na temat tych klientów, które w dalszej kolejności będą przekazywane do właściwych zagranicznych organów podatkowych.

WAŻNE INFORMACJE:

Bank Spółdzielczy w Legionowie począwszy od dnia 01.05.2017 r. zwraca się do wszystkich Klientów zainteresowanych nabyciem następujących produktów bankowych: rachunków ROR, rachunków bieżących, rachunków pomocniczych, lokat terminowych, rachunków powierniczych, otwartych mieszkaniowych rachunków powierniczych, kart kredytowych, o złożenie stosownego Oświadczenia dotyczącego rezydencji podatkowej, tj.:

Klient Indywidualny:

Klient Instytucjonalny:

Niezłożenie przez Klienta ww. Oświadczenia o statusie rezydencji podatkowej uniemożliwi Bankowi prowadzenie dla tego Klienta umów ww. produktów bankowych.

Jednocześnie dla Klientów, którzy posiadają na dzień 30.04.2017 r. ww. produkty bankowe, Bank Spółdzielczy w Legionowie sam określi rezydencję podatkową, korzystając z informacji, które już posiada o swoich Klientach, zastrzegając sobie możliwość zwrócenia się z prośbą o dostarczenie i uzupełnienie brakujących informacji.

W przypadku pytań dotyczących indywidualnej sytuacji podatkowej, prosimy skontaktować się z niezależnym doradcą, gdyż Bank Spółdzielczy w Legionowie nie świadczy usług doradztwa podatkowego.

Potwierdzenie statusu podatkowego z okresu 01.01.2016 r. – 30.04.2017 r.

zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw, nakazującą weryfikację statusu podatkowego Klientów, którzy otworzyli rachunek w okresie pomiędzy 01.01.2016 r. – 30.04.2017 r.

  1. Oświadczenie CRS Klient Indywidualny okres przejściowy 01.01.2016-30.04.2017
  2. Oświadczenie CRS Klient Instytucjonalny okres przejściowy 01.01.2016-30.04.2017

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu.

Znajdziesz nas też tutaj