Przelewy zagraniczne

BIC Banku-Swift code Banku: POLUPLPR

Przekazy wysyłane w obrocie dewizowym do banków krajowych i zagranicznych

 • Jeżeli, dyspozycja przelewu nie spełnia wymogów określonych w ust. 1, czyli warunków niezbędnych do automatycznego przetwarzania danych, opłaty za realizację przekazu są pobierane jak za „polecenie wypłaty”, według stawek zawartych w aktualnie obowiązującej Taryfie prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Legionowie dostępnej w lokalach Banku lub na stronie internetowej www.bslegionowo.pl

Przelew SEPA

 1. Przelew SEPA jest to przelew realizowany przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do polecenia przelewu SEPA, spełniający następujące warunki:
  1. waluta transakcji EUR;
  2. dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta
   w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny
   z adresem Swift- owym banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz;
  3. występuje opcja kosztowa „SHA”, co oznacza przy przekazach:
   1. wysyłanych, że prowizje i opłaty Banku pokrywa zleceniodawca przekazu, banku beneficjenta- beneficjent,
   2. otrzymywanych, że prowizje i opłaty Banku pokrywa beneficjent przekazu, banku zleceniodawcy- zleceniodawca;
  4. przelew nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych;
  5. bank nadawcy i bank odbiorcy przelewu są uczestnikami Polecenia Przelewu SEPA- SCT (SEPA Credit Transfer). Wykaz banków SEPA jest dostępny na stronie internetowej www.bankbps.pl. Ostateczne stwierdzenie czy bank nadawcy i odbiorcy jest uczestnikiem Polecenia Przelewu SEPA SCT następuje w momencie realizacji transakcji w Banku.
 2. Jeżeli, dyspozycja przelewu nie spełnia wymogów określonych:
  1. w ust. 1 punkt 1 do 4, opłaty za realizację przekazu są pobierane jak za „polecenie wypłaty”, według stawek zawartych w aktualnie obowiązującej Taryfie opłat i prowizji dostępnej w lokalach Banku,
  2. Przelew SEPA zlecany w Banku jest realizowany wyłącznie w terminie określonym w Rozdziale III ust. 2 punkt 2. Nie ma możliwości realizacji przelewu SEPA w trybie przyśpieszonym.

Polecenie wypłaty

Kursy walut, potwierdzenie realizacji przelewu SEPA

Kursy walut stosowane do rozliczeń przelewu regulowanego i przelewu SEPA są udostępniane w lokalach Banku oraz na stronie internetowej http://www.bankbps.pl/kurs-walut?type=bps, a po dokonaniu rozliczenia prezentowane na wyciągu potwierdzającym wykonanie transakcji i zawierającym:

 1. numer referencji pozwalający na identyfikację przelewu;
 2. pierwotną kwotę przelewu;
 3. kwotę wszystkich opłat i prowizji pobranych od klienta;
 4. datę obciążenia rachunku zleceniodawcy w przypadku przelewu wychodzącego z Banku albo datę uznania rachunku beneficjenta w przypadku przelewu przychodzącego do Banku;
 5. kursy walut, jeśli miało miejsce ich zastosowanie.

Przekazy otrzymywane w obrocie dewizowym