Prowizje i Opłaty

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Legionowie

1. Zasady pobierania prowizji i opłat

2. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, rachunki oszczędnościowe a'vista i rachunki lokat oszczędnościowych. 
2.I. Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy
2.II Rachunek oszczędnościowy "KONTO JAK MARZENIE" - PLN, EUR, USD
2.III Rachunek oszczędnościowy a'vista
2.IV. Rachunek lokaty oszczędnościowej
2.V Inne czynności związane z obsługą rachunków oszczędnościowych
2.VI Rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy dla Rad Rodziców i PKZP

3. Rachunki bankowe dla podmiotów gospodarczych, w tym osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, instytucji niekomercyjnych oraz rolników.
3.I. Rachunki podmiotów gospodarczych i instytucji niekomercyjnych
3.II. Rachunki rolników
3.III. Inne czynności związane z obsługą rachunków bieżących

4. Kredyty
4.I. Kredyty i pożyczki dla osób prywatnych
4.II. Kredyty dla podmiotów gospodarczych, podmiotów niekomercyjnych i działalność rolniczą
4.III. Gwarancje i poręczenia
4.IV. Inne czynności

5. Wydawanie i obsługa kart bankowych
5.I. Karta VISA CLASSIC debetowa wydawana do POL-Konta, POL-Konta Junior, POL-Konta Student, POL-Konta Senior.
5.II. NAKLEJKA ZBLIŻENIOWA VISA payWAVE
5.III. Karta VISA BUSINESS debetowa (BPS S.A.).
5.IV. a. Karta kredytowa BPS VISA CREDIT DLA KART KREDYTOWYCH WYDANYCH DO DNIA 31.08.2017r.
5.IV. b. Karty kredytowe; DLA KART KREDYTOWYCH WYDANYCH OD DNIA 01.09.2017r.

6. Bankowość elektroniczna
6.I. System bankowości internetowej "SGB BANK online" w ramach prowadzonego rachunku bieżącego lub oszczędnościowo-rozliczeniowego.

7. Rozliczenia pieniężne i inne czynności
7.I. Rozliczenia pieniężne
7.II. Inne czynności

8. Przekazy w obrocie dewizowym

9. Mieszkaniowe rachunki powiernicze

Rozdział 1
Zasady pobierania prowizji i opłat

 1. Prowizje od wpłat na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach niż Bank Spółdzielczy w Legionowie zwany dalej „Bankiem” pobiera się od wpłacającego.
 2. Prowizje od wpłat wnoszonych na rachunki bankowe prowadzone w Banku pobiera się od wpłacającego lub posiadacza rachunku zgodnie z zawartą umową pomiędzy Bankiem, a posiadaczem tego rachunku.
 3. Prowizja od wpłat, o których mowa w ust.2 może być pobierana od posiadacza rachunku bankowego miesięcznie w formie ryczałtu, nie rzadziej niż raz na kwartał. Częstotliwość pobierania prowizji ustala się w umowie rachunku bankowego.
 4. Za czynności i usługi bankowe wykonywane na podstawie umów zawartych przez Bank z instytucjami lub podmiotami gospodarczymi, na zlecenie których dokonywane są operacje bankowe, Bank pobiera prowizję lub opłatę od tych instytucji w wysokości określonej w umowie.
 5. Nie pobiera się prowizji i opłat od:
  1. otwarcia i prowadzenia rachunków:
   1. lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych,
   2. wkładów oszczędnościowych,
   3. na których zgromadzone są środki na cele charytatywne,
   4. środków, które na mocy ustawy powinny być wyodrębnione na oddzielnych kontach bankowych, np. zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
  2. wpłat na cele użyteczności publicznej, których wniesienie upoważnia ofiarodawcę na mocy przepisów szczególnych do uzyskania ulgi w podatku dochodowym,
  3. wpłat na poczet spłat kredytów i odsetek zaciągniętych w Banku oraz od wypłat kredytów zrealizowanych z rachunków kredytowych, nie dotyczy to wpłat odnawiających wolne środki w ramach limitu kredytu w rachunku bieżącym – wpłat tych nie traktuje się jako spłaty kredytu.
 6. Nie pobiera się opłat za poszukiwanie rachunków bankowych i udzielanie pisemnej informacji o obrotach i stanach rachunków, gdy poszukiwanie dokonywane jest na żądanie osób, o których mowa w art. 105 Prawa bankowego i innych przepisach prawa.
 7. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu na zasadach ogólnie obowiązujących.
 8. Zarząd Banku w szczególnych przypadkach ma prawo podjąć decyzję w sprawie:
  1. obniżenia opłaty lub prowizji poniżej stawek podstawowych określonych w niniejszej taryfie prowizji i opłat… ,
  2. całkowitej rezygnacji z pobierania opłaty lub prowizji,
  3. ustalenia indywidualnego trybu pobierania opłaty lub prowizji w stosunku do klienta.

Rozdział 2 
Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe, rachunki oszczędnościowe a'vista i rachunki lokat oszczędnościowych

Lp.WyszczególnienieStawka podstawowaStawka minimalnaStawka maksymalna
I.RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWY
1. Otwarcie rachunku bez opłat   
2. Prowadzenie rachunku    
  1) rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w PLN 7,5 zł/ 6,00 zł**/ 3,00 zł #
miesięcznie
  
  2) POL-Konto Junior,POL-Konto Student bez opłat   
  3) rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy walutowy (EUR, USD) bez opłat   
3. Wpłaty i wypłaty gotówkowe bez opłat   
4. Realizacja przelewu:    
  1) na rachunki prowadzone w Banku Spółdzielczym w Legionowie bez opłat   
  2) na rachunki prowadzone w innych bankach (od każdego przelewu)
a) ELIXIR
b) SORBNET
a) 1,50 zł / 2,50 zł* / 1,00 zł**
b) 40,00 zł
  
5. Przyjęcie, zmiana lub odwołanie zlecenia stałego 2,00 zł / bez opłat*   
6. Realizacja zlecenia stałego na rachunek prowadzony:    
  1) w Banku Spółdzielczym w Legionowie bez opłat   
  2) w innych bankach (od każdego przelewu) 1,50 zł / bez opłat* /
1,00 zł**
  
7. Przyjęcie, zmiana lub odwołanie polecenia zapłaty 2,00 zł / bez opłat*   
8. Realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika 1,00 zł / bez opłat*   
9. Wydanie blankietów czekowych (za każdy blankiet) 1,00 zł   
10. Potwierdzenie każdego czeku z ROR 10,00 zł   
11. Wyciąg z konta bankowego (jednorazowo):    
  1) dzienny, miesięczny odbierany w banku, miesieczny wysyłany drogą pocztową bez opłat   
  2) dzienny wysyłany droga pocztową 2,00 zł   
12 Przyjecie zgloszenia utraty blankietów czekowych oraz dowodów tożsamości i wykonanie zastrzeżenia    
  1) od osoby posiadajacej rachunek w BS Legionowo bez opłat   
  2) od osoby nie posiadajacej rachunku w BS Legionowo 50,00 zł   
13. Odwołanie zastrzeżenia 20,00 zł   
14. Udzielenie informacji o stanie wolnych środków na rachunku w formie komunikatu SMS 0,25 zł
za każdy SMS
  
15. Likwidacja rachunku bez opłat   
IIRACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY "KONTO JAK MARZENIE" - PLN, EUR, USD
1. Otwarcie rachunku bez opłat   
2. Prowadzenie rachunku bez opłat   
3. Wpłaty gotówkowe bez opłat   
4. Wyplata gotówkowa /przelew na rachunek w BS w Legionowie lub w innym banku krajowym w trakcie jednego okresu rozliczeniowego, bez względu na ilość posiadanych rachunków    
  1) pierwsza dyspozycja bez opłat   
  2) kolejna dyspozycja 7,00 zł   
III.RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY A’VISTA
1. Otwarcie rachunku bez opłat   
2. Prowadzenie rachunku bez opłat   
3. Wydanie książeczki 5,00 zł   
4. Wpłata gotówki na rachunek dokonana w jednostkach Banku bez opłat   
5. Realizacja przelewu:    
  1) na rachunki prowadzone w Banku Spółdzielczym w Legionowie bez opłat   
  2) na rachunki prowadzone w innych bankach (od każdego przelewu)
a) ELIXIR
b) SORBNET
a)   3,50 zł
b) 40,00 zł
  
6. Przyjęcie, zmiana lub odwołanie zlecenia stałego - od każdego zlecenia 2,00 zł   
7. Realizacja zlecenia stałego na rachunek prowadzony:    
  1) w Banku Spółdzielczym w Legionowie bez opłat   
  2) w innych bankach (od każdego przelewu) 1,50 zł   
8. Przyjęcie, zmiana lub odwołanie polecenia zapłaty 2,00 zł   
9. Realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika na rachunek prowadzony w inym banku 1,00 zł   
10. Opłata za wydanie duplikatu książeczki oszczędnościowej 10,00 zł   
11. Likwidacja książeczki bez opłat   
IV.RACHUNEK LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ
1. Otwarcie rachunku bez opłat   
2. Prowadzenie rachunku bez opłat   
3. Wpłaty na rachunek lokaty bez opłat   
4. Przekazanie środków z rachunku lokaty oszczędnościowej:    
  1) na rachunek prowadzony w Banku Spółdzielczym w Legionowie bez opłat   
  2) na rachunki prowadzone w innych bankach (od każdego przelewu)
a) ELIXIR
b) SORBNET
a)   5,00 zł
b) 40,00 zł
  
5. Wypłata gotówki z rachunku lokaty bez opłat   
6. Opłata za wydanie duplikatu książeczki oszczędnościowej 10,00 zł   
7. Likwidacja lokaty bez opłat   
V.INNE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH
1. Wydanie zaświadczenia na wniosek klienta o posiadaniu rachunku oraz wysokości środków na tym rachunku 20,00 zł   
2. Przyjęcie lub zmiana dyspozycji posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia zapisu na wypadek śmierci 20,00 zł   
3. Dokonanie blokady na r-ku oszczędnościowo-rozliczeniowym lub rachunku lokaty oszczędnościowej z tytułu zabezpieczenia kredytu udzielonego przez inny bank 30,00 zł   
 

* dot. POL-Konto Student, ** dot. Pol-Konto Senior,
# dot. rachunków otwartych przez "spółdzielców" od 05.01.2012 r. do 31.12.2016

VI.RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWY DLA RAD RODZICÓW I PKZP
1.  Otwarcie rachunku:    
  1) bieżącego bez opłat   
  2) pomocniczego 25,00 zł   
  3) lokaty terminowej bez opłat   
2. Prowadzenie rachunku (miesięcznie):    
  1) bieżącego 25,00 zł/10,00 zł***    
  2) pomocniczego 25,00 zł   
  3) lokaty terminowej bez opłat    
3. Wpłaty gotówkowe na rachunki bankowe prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Legionowie (chyba, że umowa rachunku stanowi inaczej) 0,30% 3,50 zł 300,00 zł 
4. Wypłaty gotówkowe na podstawie czeków gotówkowych z rachunków bankowych. 0,30% 5,00 zł 300,00 zł 
5. Realizacja przelewu:    
  1) na rachunki prowadzone w Banku Spółdzielczym w Legionowie bez opłat   
  2) na rachunki prowadzone w innych bankach (od każdego przelewu)
a) ELIXIR
b) SORBNET
a) 3,50 zł /6,00 zł ****
b) 40,00 zł
  
6. Przyjęcie, zmiana lub odwołanie zlecenia stałego - od każdego zlecenia 2,00 zł   
7. Realizacja zlecenia stałego na rachunek prowadzony:    
  1) w Banku Spółdzielczym w Legionowie bez opłat    
  2) w innych bankach (od każdego przelewu) 2,00 zł   
8. Przyjęcie, zmiana lub odwołanie polecenia zapłaty 3,00 zł   
9. Realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika na rachunek prowadzony w inym banku 2,00 zł   
10. Administrowanie przelewami przez Bank na wniosek klienta - od każdego przelewu 2,00 zł   
11. Przyjęcie lub unieważnienie hasła od posiadacza rachunku bankowego bez opłat   
12. Udzielenie „na hasło” telefonicznych informacji o stanie środków na rachunku bez opłat   
13. Udzielenie informacji o stanie wolnych środków na rachunku w formie komunikatu SMS 0,25 zł
za każdy SMS
  
14. Zmiana karty wzorów podpisów 20,00 zł   
15. Wyciąg z rachunku bankowego bez opłat   
16. Sporządzenie odpisu:    
  1) wyciągu z rachunku bankowego 10,00 zł   
  2) jednego dowodu do wyciągu 5,00 zł   
17. Wydanie blankietu czekowego posiadaczom rachunków bankowych 1,00 zł   
18. Likwidacja rachunku bez opłat   

Rozdział 3
Rachunki bankowe dla podmiotów gospodarczych, w tym osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, instytucji niekomercyjnych oraz rolników.

Lp.WyszczególnienieStawka podstawowaStawka minimalnaStawka maksymalna
I.RACHUNKI PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH I INSTYTUCJI NIEKOMERCYJNYCH
1. Otwarcie rachunku:    
  1) bieżącego bez opłat   
  2) pomocniczego w PLN / w EUR lub USD 25,00 zł / bez opłat   
  3) lokaty terminowej bez opłat   
2. Prowadzenie rachunku (miesięcznie):    
  1) bieżącego 25,00 zł / 10,00 zł***   
  2) pomocniczego w PLN / w EUR lub USD 25,00 zł / bez opłat   
  3) dodatkowego dla wyodrębnionych środków na określony cel 10,00 zł   
  4) lokaty terminowej bez opłat   
3. Wpłaty gotówkowe na rachunki bankowe prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Legionowie (chyba, że umowa rachunku stanowi inaczej) 0,30% 3,50 zł 300,00 zł
4. Wypłaty gotówkowe na podstawie czeków gotówkowych z rachunków bankowych. 0,30% 5,00 zł 300,00 zł
5. Realizacja przelewu:    
  1) na rachunki prowadzone w Banku Spółdzielczym w Legionowie bez opłat   
  2) na rachunki prowadzone w innych bankach (od każdego przelewu)
a) ELIXIR
b) SORBNET
a) 3,50 zł / 6,00 zł ****
b) 40,00 zł
  
6. Przyjęcie, zmiana lub odwołanie zlecenia stałego - od każdego zlecenia 2,00 zł   
7. Realizacja zlecenia stałego na rachunek prowadzony:    
  1) w Banku Spółdzielczym w Legionowie bez opłat   
  2) w innych bankach (od każdego przelewu) 2,00 zł   
8. Przyjęcie, zmiana lub odwołanie polecenia zapłaty 3,00 zł   
9. Realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika na rachunek prowadzony w inym banku 2,00 zł   
10. Administrowanie przelewami przez Bank na wniosek klienta - od każdego przelewu 2,00 zł   
11. Przyjęcie lub unieważnienie hasła od posiadacza rachunku bankowego bez opłat   
12. Udzielenie „na hasło” telefonicznych informacji o stanie środków na rachunku bez opłat   
13. Udzielenie informacji o stanie wolnych środków na rachunku w formie komunikatu SMS 0,25 zł
za każdy SMS
  
14. Zmiana karty wzorów podpisów 20,00 zł   
15. Wyciąg z rachunku bankowego bez opłat   
16. Sporządzenie odpisu:    
  1) wyciągu z rachunku bankowego 10,00 zł   
  2) jednego dowodu do wyciągu 5,00 zł   
17. Likwidacja rachunku bankowego bez opłat   
II.RACHUNKI ROLNIKÓW
1. Otwarcie rachunku:    
  1) bieżącego bez opłat   
  2) pomocniczego w PLN / w EUR lub USD 5,00 zł / bez opłat   
  3) lokaty terminowej bez opłat   
2. Prowadzenie rachunku (miesięcznie):    
  1) bieżącego 5,00 zł   
  2) pomocniczego w PLN / w EUR lub USD 0,00 zł   
  3) lokaty terminowej bez opłat   
3. Wpłaty gotówkowe na rachunki bankowe prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Legionowie (chyba, że umowa rachunku stanowi inaczej) 0,30% 3,50 zł 300,00 zł
4. Wypłaty gotówkowe z rachunków bankowych. 0,30% 5,00 zł 300,00 zł
5. Realizacja przelewu:    
  1) na rachunki prowadzone w Banku Spółdzielczym w Legionowie bez opłat   
  2) na rachunki prowadzone w innych bankach (od każdego przelewu)
a) ELIXIR
b) SORBNET
a)   3,50 zł
b) 40,00 zł
  
6. Przyjęcie, zmiana lub odwołanie zlecenia stałego - od każdego zlecenia 2,00 zł   
7. Realizacja zlecenia stałego na rachunek prowadzony:    
  1) w Banku Spółdzielczym w Legionowie bez opłat   
  2) w innych bankach (od każdego przelewu) 2,00 zł   
8. Przyjęcie, zmiana lub odwołanie polecenia zapłaty 3,00 zł   
9. Realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika na rachunek prowadzony w inym banku 2,00 zł   
10. Administrowanie przelewami przez Bank na wniosek klienta - od każdego przelewu 2,00 zł   
11. Przyjęcie lub unieważnienie hasła od posiadacza rachunku bankowego bez opłat   
12. Udzielenie „na hasło” telefonicznych informacji o stanie środków na rachunku bez opłat   
13. Udzielenie informacji o stanie wolnych środków na rachunku w formie komunikatu SMS 0,25 zł
za każdy SMS
  
14. Zmiana karty wzorów podpisów 5,00 zł   
15. Wyciąg z rachunku bankowego bez opłat   
16. Sporządzenie odpisu:    
  1) wyciągu z rachunku bankowego 10,00 zł   
  2) jednego dowodu do wyciągu 5,00 zł   
17. Likwidacja rachunku bankowego bez opłat   
III.INNE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH
1. Wydanie blankietów czekowych posiadaczom rachunków bankowych 1,00 zł
za każdy blankiet
  
2. Potwierdzenie każdego czeku rozrachunkowego lub gotówkowego 10,00 zł   
3. Realizacja potwierdzonego czeku rozrachunkowego lub gotówkowego 10,00 zł   
4. Przyjęcie zgłoszenia utraty czeków gotówkowych lub rozrachunkowych 20,00 zł   
5. Odwołanie zastrzeżenia utraty czeków gotówkowych lub rozrachunkowych 20,00 zł   
6. Sporządzenie odpisu obrotów na jednym rachunku bankowym:    
  1)    za każdy rozpoczęty miesiąc 10,00 zł   
7. Wydanie na wniosek klienta:    
  1) opinii bankowej (z wyłączeniem oceny zdolności kredytowej) 50,00 zł   
  2) zaświadczenia stwierdzającego posiadanie r-ku bieżącego z określeniem wielkości obrotów 30,00 zł   
8. Dokonanie blokady środków na rachunku bankowym z tytułu zabezpieczenia kredytu lub gwarancji w innym banku 30,00 zł   
9.
Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu
z rachunków bankowych dłużnika
UWAGI:
1) opłatę pobiera się z rachunku bankowego dłużnika
2) opłatę pobiera się za każdy przelew środków związany z realizacją tytułu wykonawczego
0,50%
kwoty przekazanej
30,00 zł 300,00 zł
10. Przyjęcie do inkasa czeków gotówkowych lub rozrachunkowych 0,50%
kwoty czeku
20,00 zł  
11. Usługa płatności masowych
- opłata aktywacyjna
- opłata miesięczna
indywidualnie wg umowy   
  *** dla rachunków otwartych po 31.03.2009r. przez okres 12 miesięcy
**** dla pakietu internetowego

Rozdział 4
Kredyty.

Lp.WyszczególnienieStawka podstawowaStawka minimalnaStawka maksymalna
I.KREDYTY I POŻYCZKI DLA OSÓB PRYWATNYCH
1. Opłata przygotowawcza    
  - za rozpatrzenie wniosku, przygotowanie umowy kredytu, odnowienie limitu w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, z wyjątkiem opłat: 0,20%
wnioskownej kwoty
30,00 zł  
  - za rozpatrzenie wniosku, przygotowanie umowy kredytu gotówkowego "Wygodny kredyt", kredytu konsolidacyjnego bez prowizji   
  - za rozpatrzenie wniosku, przygotowanie umowy pożyczki hipotecznej 0,10%
wnioskownej kwoty
100,00 zł  
  - za rozpatrzenie wniosku, przygotowanie umowy kredytu mieszkaniowego" Mój dom - Moje mieszkanie":    
    przy wkładzie własnym do 90% inwestycji bez prowizji   
 

przy wkładzie własnym powyżej 90% inwestycji

0,20% wnioskowanej kwoty

100,00 zł

 
2. Prowizja za udzielenie kredytu odnawialnego w rachunku oszczędnosciowo-rozliczeniowym, odnowienie limitu 3,50% limitu   
3. Prowizja za udzielenie kredytu gotówkowego dla posiadaczy rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego 3,50%
przyznanej kwoty
  
4. Prowizja za udzielenie kredytu dla spółdzielców 2,80%
przyznanej kwoty
  
5. Prowizja za udzielenie kredytu gotówkowego (konsumenckiego) 3,50%
przyznanej kwoty
  
6.

Prowizja za udzielenie kredytu gotówkowego "Wygodny kredyt":
dla stałych klientów / dla nowych klientów

5,00% / 6,50%
przyznanej kwoty
  
7. Prowizja za udzielenie kredytu mieszkaniowego "Mój dom-Moje mieszkanie"    
  - przy wkładzie własnym powyżej 90,00% bez prowizji   
  - przy wkładzie własnym powyżej 70% do 90% 2,00%   
  - przy wkładzie własnym od 50,00% do 70,00% 2,50%   
  - przy wkładzie własnym poniżej 50% 3,00%   
8. Prowizja za udzielenie pożyczki hipotecznej 3,00%
przyznanej kwoty
  
9. Prowizja za udzielenie kredytu konsolidacyjnego: zabezpieczonego hipoteką / zabezpieczonego w innej formie 5,00% / 6,00%
przyznanej kwoty
  
10. Zmiana na wniosek klienta warunków umowy:    
  a) prolongata terminu spłaty całości lub części zadłużenia 1,00%
kwoty prolongowanej
30,00 zł  
  b) zmiana zabezpieczenia kredytu, pożyczki:
- w formie hipoteki
- pozostałe zabezpieczenia
200,00 zł.
50,00 zł
  
  c) zmiana innych warunków umowy 50,00 zł.   
11. Opłata za wydanie na wniosek klienta zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłużenia z tytułu kredytów, pożyczek bankowych i innych tytułów lub zaświadczenia, że klient nie figuruje w Banku jako dłużnik 50,00 zł.   
12. Wysłanie upomnień/wezwań do zapłaty raty (rat) kredytu/pożyczki lub odsetek
- od każdego wezwania *****
20,00 zł   
II.KREDYTY DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH, PODMIOTÓW NIEKOMERCYJNYCH I DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZĄ
1. Opłata przygotowawcza    
  - za rozpatrzenie wniosku, przygotowanie umowy kredytu (w tym również wniosku o odnowienie kredytu w rachunku bieżącym) 0,20%
wnioskownej kwoty
100,00 zł  
  - za rozpatrzenie wniosku, przygotowanie  umowy  KLH 0,20%
wnioskowanej kwoty
200,00 zł  
 Uwaga: W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku nie podlega zwrotowi
2. Prowizja za udzielenie kredytu  - % od przyznanej kwoty kredytu    
  - kredyt w rachunku bieżącym (w tym za odnowienie)    
  ze spłatą do 1 roku do 500.000,00 zł 2,00%   
  ze spłatą do 1 roku powyżej 500.000 zł 1,60%   
  - kredyt obrotowy    
  ze spłatą do 1 roku do 500.000,00 zł 2,00%   
  ze spłatą do 1 roku powyżej 500.000 zł 1,60%   
  ze spłatą do 3 lat do 500.000,00 zł 2,50%   
  ze spłatą do 3 lat powyżej 500.000 zł 2,10%   
  - kredyt inwestycyjny    
  ze spłatą do 3 lat do 500.000,00 zł 2,50%   
  ze spłatą do 3 lat powyżej 500.000 zł 2,10%   
  ze spłatą do 15 lat do 500.000,00 zł 3,00%   
  ze spłatą do 15 lat powyżej 500.000 zł 2,60%   
  - kredytowa linia hipoteczna    
  ze spłatą do 3 lat 2,60%   
  ze spłatą do 10 lat 3,00%   
  - kredyt dla wspólnot mieszkaniowych ze spłatą do 10 lat 2,50%   
3. Prowizja "za gotowość" od kwoty niewykorzystanej kwoty kredytu w rachunku bieżącym
(pobierana raz w miesiącu)
3,50%
w stosunku rocznym
  
4. Zmiana,na wniosek klienta, warunków umowy:    
  a) prolongata terminu spłaty całości lub części zadłużenia 1,00%
kwoty prolongowanej
50,00 zł  
  b) zmiana zabezpieczenia kredytu, pożyczki:
 - w formie hipoteki,
 - w formie zastawu rejestrowego,
 - pozostałe zabezpieczenia

200,00 zł
200,00 zł
50,00 zł
  
  c) zmiana innych warunków umowy 50,00 zł.   
5. Opłata za wydanie na wniosek klienta zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i innych tytułów, wysokość spłat kredytów lub zaświadczenia, że klient nie figuruje w Banku jako dłużnik 50,00 zł.   
6. Opłata za sporządzenie i wysłanie lub doręczenie wezwania do zapłaty raty (rat) kredytu lub odsetek - od każdego wysłanego wezwania 30,00 zł   
III.GWARANCJE I PORĘCZENIA
1. Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku o udzielenie gwarancji, poręczenia oraz o zmianę na wniosek klienta warunków umowy. 0,50%
 wnioskowanej kwoty
350,00 zł   
2.  Prowizja za korzystanie z gwarancji/poręczenia naliczana za każdy rozpoczęty okres trzech miesięcy ważności gwarancji, liczony od daty wystawienia do daty ważności gwarancji lub odpowiednio od daty udzielenia potwierdzenia do daty jego ważności, biorąc za podstawę wyliczeń aktualną w danym okresie wysokość gwarantowanego zobowiązania - pobierana w pierwszym dniu każdego rozpoczętego kwartału. 1,20% 350,00 zł  
3.  Prowizja od kwoty przyznanego limitu - prowizja naliczana i pobierana jednorazowo w dniu zawarcia umowy o limit. 1,50% 350,00 zł  
4. Wysłanie zawiadomienia o żądaniu zapłaty (roszczenia) w ramach gwarancji 50,00 zł   
IV.INNE CZYNNOŚCI
1. Opłata za wystawienie zezwolenia na wykreślenie z księgi wieczystej wpisu hipoteki na rzecz Banku (przed całkowitą spłatą kredytu) 30,00 zł   
2. Opłata za wystawienie promesy udzielenia kredytu 200,00 zł   
  *****kwota płatna przez kredytobiorcę za każdy wysłany monit do kredytobiorcy, poręczycieli i innych osób będących dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu

Rozdział 5
Wydawanie i obsługa kart bankowych.

Lp.WyszczególnienieStawka podstawowaStawka minimalnaStawka maksymalna
I.KARTA VISA CLASSIC DEBETOWA wydawana do POL-Konta, POL-Konta Junior, POL-Konta Student, Pol-Konta Senior
1. Wydanie karty bez opłat   
1a Wydanie karty niespersonalizowanej Instant Issure 10,00 zł   
2. Wydanie drugiej i kolejnej karty 10,00 zł   
3. Używanie karty bez opłat   
4. Miesięczne zestawienie transakcji (na wniosek użytkownika) 5,00 zł   
5. Wydanie nowej karty w miejsce zastrzeżonej 10,00 zł   
6. Zastrzeżenie karty bez opłat   
7. Wydanie duplikatu karty 10,00 zł   
8. Odblokowanie karty po trzykrotnym błędnym podaniu PIN 10,00 zł   
9. Zmiana parametrów 3,00 zł   
10. Rozpatrzenie reklamacji bez opłat   
11. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika 8,00 zł   
12. Wznowienie karty po upływie terminu ważności 30 zł / bez opłat******   
13. Transakcje bezgotówkowe bez opłat   
14. Wypłaty gotówkowe:    
  1) we wskazanych bankomatach Zrzeszenia Banku BPS S.A. i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami
Uwaga: lista bankomatów dostępna w placówkach i na stronie internetowej Banku
bez opłat   
  2) w kasach BPS S.A. i zrzeszonych Banków Spółdzielczych bez opłat   
  3) w pozostałych bankomatach w kraju 2% 3,50 zł  
  4) w kasach obcych w kraju 2% 4,50 zł  
  5) w kasach obcych za granicą 3% 10,00 zł  
  6) w bankomatach za granicą 3% 10,00 zł  
15. Cashback 2,00 zł   
II.NAKLEJKA ZBLIŻENIOWA VISA payWAVE
1. Wydanie naklejki zbliżeniowej 0 zł   
2. Wznowienie naklejki zbliżeniowej 15 zł   
3. Wydanie duplikatu naklejki zbliżeniowej 15 zł   
4. Wydanie nowej naklejki zbliżeniowej w miejsce zastrzeżonej 15 zł   
5. Użytkowanie naklejki zbliżeniowej 1,50 zł   
6. Transakcje bezgotówkowe3 0 zł   
7. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Klienta 10 zł   
8. Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika 0 zł   
9. Zmiana danych Użytkownika naklejki zbliżeniowej 0 zł   
10. Czasowe zablokowanie/odblokowanie naklejki zbliżeniowej 0 zł   
11. Zmiana limitów na naklejce zbliżeniowej 0 zł   
III.KARTA VISA BUSINESS DEBETOWA (BPS S.A.)
1. Wydanie pierwszej karty bez opłat   
2. Wydanie drugiej i kolejnej karty 30,00 zł   
3. Używanie karty (miesięcznie) 7,00 zł/ 5,00 zł*****   
4. Zastrzeżenie karty bez opłat   
5. Wydanie duplikatu karty 20,00 zł   
6. Wydanie karty w miejsce utraconej 20,00 zł   
7. Powtórne generowanie PIN na wniosek Użytkownika 10,00 zł   
8. Miesięczne zestawienie transakcji 5,00 zł   
9. Odblokowanie karty po trzykrotnym błędnym podaniu PIN 10,00 zł   
10. Zmiana wysokości limitu /bonusa/ danych osobowych 10,00 zł   
11. Wznowienie karty po upływie terminu ważności 50,00 zł   
12. Płatność kartą w punktach handlowo-usługowych w kraju i za granicą bez opłat   
13. Wypłaty gotówki:    
  a) we wskazanych bankomatach Zrzeszenia Banku BPS S.A. i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami
Uwaga: lista bankomatów dostępna w placówkach i na stronie internetowej Banku
bez opłat   
  b) w pozostałych bankomatach w kraju 2% 5,00 zl  
  c) w bankomatach za granicą 3% 10,00 zł  
  d) we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS S.A. bez opłat   
  e) w kasie innego banku w kraju 3% 10,00 zł  
  f) w kasie innego banku za granicą 3% 10,00 zł  
14. Rozpatrzenie reklamacji bez opłat   
15. Cashback 2,00 zł   
IV.a. KARTA KREDYTOWA BPS VISA CREDIT DLA KART KREDYTOWYCH WYDANYCH DO DNIA 31.08.2017r.
1. Wydanie nowej karty 0 zł   
2. Wznowienie karty 0 zł   
3. Opłata pobierana od 2 roku użytkowania, jeżeli w roku poprzednim wartość transakcji bezgotówkowych i gotówkowych obciążających rachunek karty wynosi:    
  a) mniej niż 6 000,00 zł 54,00 zł   
  b) co najmniej 6 000,00 zł 0 zł   
4. Wydanie duplikatu karty 0 zł   
5. Zmiana numeru PIN w bankomatach świadczących taką usługę 0 zł   
6. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika karty 0 zł   
7. Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika karty 0 zł   
8. Transakcje bezgotówkowe¹ 0 zł   
9. Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach banków:    
  a) w kraju 3% 5,00 zł  
  b) za granicą 2% 20,00 zł  
10. Sprawdzenie salda w bankomacie 0 zł   
11. Generowanie zestawienia operacji na wniosek Użytkownika karty za wskazany okres 0 zł   
12. Sporządzenie mini wyciągu w bankomacie (max. ostatnie 10 transakcji) w bankomatach świadczących taką usługę 0 zł   
13. Zmiana danych Użytkownika karty 0 zł   
14. Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty 0 zł   
15. Obsługa nieterminowej spłaty² 20,00 zł   
16. Minimalna spłata zadłużenia na karcie 3%
wykorzystanego limitu karty miesięcznie
40,00 zł  
IV.b. KARTY KREDYTOWE; DLA KART KREDYTOWYCH WYDANYCH OD DNIA 01.09.2017r.
1. Wydanie nowej karty    
1.1 BPS VISA Credit 0 zł   
1.2 VISA Gold 0 zł   
2. Wznowienie karty    
2.1 BPS VISA Credit - jednorazowo 25,00 zł   
2.2 VISA Gold - jednorazowo 25,00 zł   
3. Obsługa karty kredytowej; opłata pobierana jeżeli w poprzednim roku wartość tranasakcji bezgotówkowych i wypłat gotówkowych obciążających rachunek karty wyniosła    
3.1 BPS VISA Credit - mniej niż 12.000 zł. - rocznie 69 zł   
3.2 VISA Gold - mniej niż 25.000 zł. - rocznie 150 zł   
4. Wydanie/ wznowienie dodatkowej karty    
4.1 BPS VISA Credit - jednorazowo 25 zł   
4.2 VISA Gold - jednorazowo 25 zł   
5. Obsługa dodatkowej karty    
5.1 BPS VISA Credit - rocznie 35 zł   
5.2 VISA Gold rocznie 70 zł   
6. Wydanie duplikatu karty *     
6.1 BPS VISA Credit - jednorazowo 25 zł   
6.2 VISA Gold - jednorazowo 25 zł    
 7. Wydanie nowej karty w miejsce zastrzeżonej*     
7.1 BPS VISA Credit - jednorazowo  25 zł   
7.2 VISA Gold - jednorazowo 25 zł   
8. Zmiana numeru PIN w bankomatach świadczących taką usługę 0 zł   
9. Powtórne generoqanie i wysyłka PIN na wniosek uzytkownika karty 10 zł   
10. Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek uzytkownika karty 0 zł   
11. Transakcje bezgotówkowe - od transakcji **, **** 0 zł   
12. Wypłata gotówki w bankomatach i kasach banków od transakcji    
  w kraju 4% min. 10 zł  
  za granicą ** 4% min. 10 zł   
13. Przelew z karty - za przelew 3% min. 5 zł   
14. Sprawdzenie salda w bankomacie - od transakcji *** 0 zł   
15. Generowanie zestawienia operacji na wniosek uzytkownika karty za wskazany okres - jednorazowo 10 zł   
16. Sporządzenie mini wyciagu w bankomacie (max.ostatnie 10 transakcji) *** 0 zł   
17. Zmiana danych użytkownika karty 0 zł   
18. Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty jednorazowo 0 zł   
19. Zmiana limitów na karcie 0 zł   
20. Obniżenie wysokości limitu kredytowego - od zmiany 0 zł   
21. Minimalna spłata zadłużenia na karcie - miesięcznie od kwoty salda końcowego okresu rozliczeniowego 3% min. 30 zł   
22. Pakiet bezpieczna karta - miesięcznie 0 zł   
  * opłata nie jest pobierana jeśli wydanie karty nastąpiło z przyczyn leżacych po stronie Banku
** w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku 3% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego Visa w przypadku transakcji innych niż waluta rachunku karty
*** Usługa dostępna w bankomatach świadczących taką usługę
**** Dotyczy płatności dokonywanych w kraju i za granicą
***** dla pakietu internetowego
****** dot. POL-Konta Junior
  ¹ dotyczy płatności dokonywanych w kraju i za granicą
² kwota płatna za każde wysłane wezwanie/upomnienie do zapłaty zgodnie z Umową

Rozdział 6
Bankowość elektroniczna.

Lp.WyszczególnienieStawka podstawowaStawka minimalnaStawka maksymalna
SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ "SGB BANK online" W RAMACH PROWADZONEGO RACHUNKU BIEŻĄCEGO LUB OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWEGO
1. Udostępnienie rachunku w systemie bankowości internetowej bez opłat   
2. Korzystanie z rachunku w ramach systemu bankowości internetowej (miesięcznie) bez opłat   
3. Realizacja przelewu:    
  1) z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego:    
  a) na rachunki prowadzone w Banku Spółdzielczym w Legionowie bez opłat   
  b) na rachunki prowadzone w innych bankach 0,50 zł / bez opłat*   
  2) z rachunku bieżącego:    
  a) na rachunki prowadzone w Banku Spółdzielczym w Legionowie bez opłat   
  b) na rachunki prowadzone w innych bankach 2,00 zł
1,00 zł***/
0,50 zł ****
  
  c) składki ZUS, podatki do US 2,00 zł
0,00 zł***/
0,50 zł****
  
4. Przyjęcie, zmiana lub odwołanie zlecenia stałego 2,00 zł   
5. Realizacja zlecenia stałego na rachunek prowadzony:    
  1) w Banku Spółdzielczym w Legionowie bez opłat   
  2) w innych bankach 1,00 zł
od każdego przelewu
  
6. Opłata za "token" (jednorazowo) 120,00 zł   
  *dot. POL-Konta Student
***dla rachunków otwartych po 31.03.2009 r. przez okres 12 miesięcy
**** dla pakietu internetowego (autoryzacja przez TOKEN)

Rozdział 7
Rozliczenia pieniężne i inne czynności.

Lp.WyszczególnienieStawka podstawowaStawka minimalnaStawka maksymalna
I.ROZLICZENIA PIENIĘŻNE
1. Prowizje od wpłat gotówkowych:    
     - na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach 0,70 %
od wpłaty powyżej 700 zł
4,50 zł
od wpłaty do 700 zł
600,00 zł
     - na rachunki prowadzone dla SMLW w BS Legionowie
   - w innych bankach
1,00 zł
3,00 zł
  
 
- składek do ZUS
0,70% 10,00 zł 300,00 zł
2.

Wymiana krajowych znaków pieniężnych jednego nominału na inne nominały

 

1) Wymiana banknotów na inne nominały - powyżej 30 szt.

     - dla osób posiadających rachunek w Banku Spółdzielczym w Legionowie bez opłat
     - dla osób nieposiadających rachunku w Banku Spółdzielczym w Legionowie 1,00% 10,00 zł  
 

2) Wymiana bilonu na inne wartości znaków pieniężnych

 
a) wymiana bilonu o nominale: 5 zł, 2 zł, 1 zł, 50 gr, 20 gr, 10 gr
     - dla osób posiadających rachunek w Banku Spółdzielczym w Legionowie
bez opłat
     - dla osób nieposiadających rachunku w Banku Spółdzielczym w Legionowie 1,00% 10,00 zł  
  b) wymiana bilonu o nominale: 5 gr, 2 gr, 1 gr (za każde rozpoczęte 500 szt.)
     - dla osób posiadających rachunek w Banku Spółdzielczym w Legionowie bez opłat
     - dla osób nieposiadających rachunku w Banku Spółdzielczym w Legionowie   2,00 zł  
II.INNE CZYNNOŚCI
1. Nadanie faxu - na życzenie klienta 5,00 zł   
2. Sporządzenie kserokopii dokumentu - na życzenie klienta (za 1 str. A4) 1,00 zł   
3. Przyjęcie i przechowywanie w depozycie bankowym:    
  1) książeczek i bonów oszczędnościowych (za każdy depozyt) 4,00 zł   
  2) papierów wartościowych (akcje, obligacje itp.) 1% 1,00 zł 100,00 zł
  3) duplikaty kluczy (za każdy depozyt) 4,00 zł   
 Uwaga:    
  1) opłata nie dotyczy wymienionych depozytów składanych jako zabezpieczenie kredytu oraz z urzędu przez instytucje wymiaru sprawiedliwości
  2) opłatę pobiera się za każdy rozpoczęty miesiąc kalendarzowy
  3) Przedmioty wartościowe (np. kosztowności, obrazy itp.):
     a) do 2.000,00 wartości    
       - do 1 tygodnia 0,30%   100,00 zł
       - do 1 miesiąca 0,50%   100,00 zł
       - za każdy następny miesiąc 1,00%   100,00 zł
    b) powyżej 2.000,00 wartości    
       - do 1 tygodnia 0,50%   100,00 zł
       - do 1 miesiąca 1,00%   100,00 zł
       - za każdy następny miesiąc 2,00%   100,00 zł
  4) depozyty przyjmowane są w centrali Banku od poniedziałku do piątku w godz. 8-14
4. Poszukiwanie rachunków - na nazwisko jednej osoby zlecone przez Klientów 25,00 zł   

Rozdział 8
Przekazy w obrocie dewizowym.

Lp.Rodzaj usług (czynności)Tryb naliczaniaStawka
1. Realizacja (skup) przekazów w obrocie dewizowym, otrzymywanych z banków krajowych i zagranicznych, w tym świadczenia rentowe:   
1.1 przekazy na kwoty nie przekraczające równowartości 10 EUR od transakcji 5 zł
1.2 przelewy SEPA  10 zł
1.4 polecenia wypłaty z dyspozycją dotyczącą kosztów „BEN” lub „SHA” od transakcji 0,1%
min.25 zł, max. 100 zł
2. Zwrot nie podjętej kwoty przekazu od transakcji 0,15%
min. 20 zł, max. 100 zł
3. Zlecenie poszukiwania przekazu w obrocie dewizowym/ postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie Klienta za zlecenie 150 zł + koszty banków trzecich
4. Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym:   
4.2 przelewy SEPA od transakcji 10 zł
4.3 polecenia wypłaty 0,25%
min. 35 zł, max. 300 zł
5. Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym w niestandardowym trybie:   
5.1 w EUR, USD i GBP w trybie „pilnym” od transakcji 180 zł
6. Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego przekazu, wykonane na zlecenie Klienta od transakcji 150 zł + koszty banków trzecich
7. Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane „z góry” od poleceń wypłaty:   
7.1 przy kwotach nie przekraczających EUR 5 000 lub jej równowartości w innej walucie wymienialnej od transakcji 110 zł
7.2 przy kwotach od EUR 5 000,01 do EUR 50 000 włącznie lub ich równowartości w innej walucie wymienialnej 135 zł
7.3 przy kwotach od EUR 50 000,01 lub ich równowartości w innej walucie wymienialnej 155 zł
8. Wydanie na prośbę Klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie przekazu od transakcji 30 zł
9. Nadanie komunikatu SWIFT od transakcji 10 zł
10. Opłata „Non-STP” od transakcji 60 zł

Rozdział 9
Mieszkaniowe rachunki powiernicze.

Lp.WyszczególnienieStawka podstawowaStawka minimalnaStawka maksymalna
MIESZKANIOWE RACHUNKI POWIERNICZE - ZAMKNIĘTE, OTWARTE
1. Rozpatrzenie wniosku - kontrola dokumentacji do otwarcia rachunku powierniczego   750,00 zł 1 500,00 zł
2. Otwarcie rachunku bankowego   5 000,00 zł 20 000,00 zł
3. Prowadzenie rachunku (miesięcznie) 60,00 zł   
4. Wpłaty wnoszone w formie gotówkowej – od wartości każdej operacji 0,30% 5,00 zł  
5. Realizacja dyspozycji posiadacza rachunku wypłaty środków
z rachunku – od kwoty operacji
0,15% 5,00 zł  
6. Czynności związane z wypowiedzeniem umowy przez Bank 500,00 zł   
7. Wypłata nabywcy środków (w formie gotówkowej) z rachunku w przypadku odstąpienia od umowy deweloperskiej albo jej rozwiązania – od kwoty operacji 0,20% 100,00 zł  
8. Wypłata nabywcy środków (w formie bezgotówkowej) z rachunku w przypadku odstąpienia od umowy deweloperskiej albo jej rozwiązania – od kwoty operacji 0,05% 25,00 zł  
9. Kontrola każdego etapu inwestycji - nie dotyczy rach. zamkniętych   750,00 zł 1 500,00 zł
 Uwaga: Wyżej wymienione opłaty i prowizje obciążają dewelopera  

Kursy walut

Kursy walut2018-07-13 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1857
1 USD3.5947
1 CHF3.5536
1 GBP4.7177
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,65
WIBOR 3M - średnia 1,71
WIBOR 3M 1,71
więcej