Skip to main content
  • OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO

Oświadczenie o Stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego

Oświadczenie Zarządu Banku Spółdzielczego w Legionowie o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego

Zarząd Banku Spółdzielczego w Legionowie oświadcza, że Bank Spółdzielczy  w Legionowie i jego organy w zakresie swoich kompetencji stosują „Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”, zwane dalej „Zasadami Ładu”, przyjęte Uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego Nr 218/2014 z dnia 22 lipca 2014 r. (Dz. Urz. KNF  z 2014 r. poz. 17), zgodnie z zasadą proporcjonalności i adekwatności wynikającą ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki Banku.

Zasady Ładu wdrożono poprzez przyjęcie przez Zarząd Banku i Radę Nadzorczą dokumentu pn. „Zasady Ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Legionowie”, określającego relacje wewnętrzne i zewnętrzne Banku, w tym relacje z udziałowcami Banku  i Klientami, organizację, funkcjonowanie nadzoru wewnętrznego oraz kluczowych systemów  i funkcji wewnętrznych, a także organów statutowych i zasad ich współdziałania.

Tekst „Zasad Ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Legionowie” dostępny jest na stronie internetowej Banku pod adresem www.bslegionowo.pl.

Główne postanowienia Zasad Ładu, które zgodnie z zasadą proporcjonalności,  w ocenie Banku, nie stosują się do Banku lub są stosowane w zmodyfikowanej postaci to:

  1. zasada określona w § 8 ust. 4 uchwały KNF nr 218/2014, w części dotyczącej zapewnienia możliwości elektronicznego aktywnego udziału w posiedzeniach organu stanowiącego – Zebrania Przedstawicieli.

    Uzasadnienie: w ocenie Banku spełnienie powyższej zasady nie znajduje zastosowania przy uwzględnieniu specyfiki działalności banku spółdzielczego, którego większość właścicieli stanowią mieszkańcy lokalnego środowiska. Ponadto zgodnie ze Statutem Banku zawiadomienia członków o czasie, miejscu i porządku obrad Zebrania Przedstawicieli wysyłane są za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym, co najmniej 14 dni przed terminem obrad. Tak uregulowany sposób informowania członków Banku gwarantuje możliwość ich osobistego uczestnictwa w Zebraniu Przedstawicieli. Bank nie jest przygotowany pod względem technicznym i organizacyjnym do wykonywania powyższej zasady. Dodatkowo jej wprowadzenie wiąże się  ze znacznymi kosztami, które w ocenie Banku byłyby nieuzasadnione.

  2. zasady określone w §§ 53-57 uchwały KNF nr 218/2014 odnoszące się do wykonywania uprawnień z aktywów nabytych na ryzyko Klienta, gdyż Bank nie wykonuje tego rodzaju działalności.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Legionowie

Legionowo, dnia 30 maja 2018r.

Znajdziesz nas też tutaj