O Banku

 • Bank Spółdzielczy w Legionowie rozpoczął swoją działalność 04 lipca 1950 roku jako
  Gminna Kasa Spółdzielcza w Legionowie, a pod obecną nazwą działa od 27 maja 1973 roku.
 • Bank Spółdzielczy w Legionowie jest zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
  Rejestr Przedsiębiorców, pod numerem 0000050125
 • Bank Spółdzielczy w Legionowie posiada osobowość prawną, jest spółdzielnią prowadzącą działalność bankową w oparciu o:
  1. Ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r.-„Prawo Bankowe”
   (tekst jednolity Dz. U. Nr 72 z 2002 r., poz. 665 z późniejszymi zmianami).
  2. Ustawę z dnia 16 września 1982 r.- „Prawo Spółdzielcze”
   (tekst jednolity Dz. U. Nr 188 z 2003 r., poz. 1848 z późniejszymi zmianami).
  3. Ustawę z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (Dz. U. Nr 119, poz. 1252 z późniejszymi zmianami).
  4. Statut Banku z dnia 14.12.1994 r. z późniejszymi zmianami.
 • Bank prowadzi działalność na terenie województwa mazowieckiego.
 • Bank zrzesza 4 714 członków (według stanu na 31.12.2017r.).
 • Bank jest zrzeszony z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A.
 • Depozyty zgromadzone w Banku Spółdzielczym w Legionowie są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.