Skip to main content
 • Reklamacje

Reklamacje

Informacja o zasadach składania
i rozpatrywania reklamacji
w Banku Spółdzielczym w Legionowie

 

Bank Spółdzielczy w Legionowie (dalej „Bank”) informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji, a Bank jest zobowiązany do jej rozpatrzenia według poniższych zasad:

 1. Klient powinien zgłosić reklamację do Banku niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zaistnieniu okoliczności budzących zastrzeżenia. Bank rozpatruje reklamacje złożone przez Klientów Banku lub osoby działające w ich imieniu:
  1. w przypadku Klientów indywidualnych w zakresie:
   1. transakcji płatniczych – w terminie nie późniejszym niż 13 miesięcy od dnia zaistnienia zdarzenia,
   2. kredytów konsumenckich – w terminie nie późniejszym niż 6 lat od dnia zaistnienia zdarzenia,
   3. transakcji na instrumentach finansowych – w terminie nie późniejszym niż 6 lat od dnia zaistnienia zdarzenia
   4. roszczeń związanych z prowadzonym rachunkiem bankowym oraz pozostałych typów skarg lub reklamacji – w terminie nie późniejszym niż 2 lata od dnia zaistnienia zdarzenia;
  2. w przypadku Klientów instytucjonalnych w zakresie:
   1. transakcji płatniczych – w terminie nie późniejszym niż 1 miesiąc od dnia zaistnienia zdarzenia,
   2. kredytów – w terminie nie późniejszym niż 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia,
   3. roszczeń związanych z prowadzonym rachunkiem bankowym oraz pozostałych typów skarg lub reklamacji – w terminie nie późniejszym niż 2 lata od dnia zaistnienia zdarzenia.
 2. Reklamacja powinna zawierać zastrzeżenia związane z działalnością prowadzoną przez Bank wobec Klienta
  oraz aktualne dane adresowe i numer telefonu kontaktowego Klienta.
 3. Klient powinien dołączyć wszelkie dokumenty związane z przedmiotem sprawy. Bank może zwrócić się do Klienta
  o uzupełnienie dokumentacji zgłaszanej reklamacji w przypadku, w którym uzupełnienie dokumentów warunkuje rozpatrzeniem reklamacji.
 4. Klient może złożyć reklamację w następującej formie:
  1. pisemnie – osobiście albo przesyłką pocztową w rozumieniu art. 3 pkt 21 Ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529) na adres: Bank Spółdzielczy w Legionowie, ul. Rynek 4, 05-120 Legionowo lub adresy placówek Banku podane na stronie internetowej Banku, www.bslegionowo.pl;
  2. ustnie – telefonicznie pod numerami telefonów podanymi na stronie internetowej Banku, www.bslegionowo.pl,
   albo osobiście podczas wizyty Klienta w placówce Banku;
  3. pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 5. Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji przez pełnomocnika, na podstawie prawidłowo sporządzonego pełnomocnictwa.
 6. Bieg terminu rozpatrywania reklamacji rozpoczyna się w dniu jej wpływu do Banku.
 7. Bank udziela odpowiedzi na reklamację w terminie:
  1. 15 dni roboczych od daty jej otrzymania – dla reklamacji związanej z realizacją zlecenia płatniczego oraz wydania karty płatniczej;
  2. 30 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania – dla reklamacji niezwiązanej z realizacją zlecenia płatniczego
   oraz wydania karty płatniczej.

W uzasadnionych przypadkach, gdy zachodzi konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego
i ww. terminy rozpatrzenia reklamacji nie mogą zostać dotrzymane, Bank przed upływem tego terminu, informuje Klienta o przyczynie opóźnienia ze wskazaniem okoliczności, które muszą zostać ustalone oraz przewidywanego termin udzielenia odpowiedzi.

 1. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, termin rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi przez Bank nie może być dłuższy niż:
  1. 35 dni roboczych – dla reklamacji związanej z realizacją zlecenia płatniczego oraz wydania karty płatniczej,
   w szczególności reklamacji kartowych rozpatrywanych przy udziale Visa lub MasterCard;
  2. 60 dni kalendarzowych – dla reklamacji niezwiązanej z realizacją zlecenia płatniczego oraz wydania karty płatniczej.
 2. W przypadku braku odpowiedzi ze strony Banku w ciągu 30 dni od otrzymania przez Bank reklamacji lub braku przedstawienia uzasadnienia przekroczenia terminu na udzielenie odpowiedzi na zgłoszenie, wskazanego w ust. 7, reklamację uznaje się za rozpatrzoną zgodnie z wolą Klienta.
 3. Bank udziela odpowiedzi na reklamację w formie papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji, z zastrzeżeniem, że udzielenie odpowiedzi na reklamację w wybranej formie nie może powodować wystąpienia ryzyka ujawnienia tajemnicy bankowej osobom nieuprawnionym.
 4. Bank nie pobiera żadnych opłat i prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie reklamacji.
 5. Od stanowiska zawartego w odpowiedzi na reklamację Klient może:
  1. odwołać się do Zarządu Banku w terminie 30 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na reklamację;
  2. złożyć zapis na Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego;
  3. zwrócić się do Miejskiego Rzecznika Konsumenta lub Powiatowego Rzecznika Konsumenta (przysługuje Klientowi będącemu konsumentem);
  4. zwrócić się do Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego działającego przy Związku Banków Polskich w celu pozasądowego rozstrzygnięcia sporu (przysługuje Klientowi będącemu konsumentem) w przypadkach roszczeń określonych w Regulaminie Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego dostępnym na stronie internetowej Związku Banków Polskich (www.zbp.pl);
  5. wystąpić z wnioskiem do Rzecznika Finansowego na zasadach określonych w Ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (w przypadku Klienta będącego osobą fizyczną);
  6. wystąpić do Rzecznika Finansowego o przeprowadzenie postępowania polubownego na zasadach określonych
   w Ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (w przypadku Klienta będącego konsumentem);
  7. wystąpić z powództwem do właściwego miejscowo sądu powszechnego.
 6. Spory pomiędzy Klientem będącym konsumentem a Bankiem mogą być także rozstrzygane w drodze pozasądowego rozwiązywania sporów. Podmiotami uprawnionymi do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. poz. 1823) są:
  1. Rzecznik Finansowy, adres strony internetowej: http://rf.gov.pl;
  2. Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego, adres strony internetowej: https://www.knf.gov.pl/dla_konsumenta/sad_polubowny;
  3. Bankowy Arbitraż Konsumencki przy Związku Banków Polskich, adres strony internetowej: https://zbp.pl/dla-konsumentow/arbiter-bankowy/dzialalnosc.

Rejestr podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich prowadzony jest przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i dostępny jest na stronie internetowej UOKiK, adres strony internetowej: https://uokik.gov.pl.

 1. Właściwym dla Banku organem nadzoru jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą przy ul. Pięknej 20, 00-549 Warszawa, adres korespondencyjny Urzędu: Komisja Nadzoru Finansowego, Plac Powstańców Warszawy 1,
  skr. poczt. 419, 00-950 Warszawa 1.
Znajdziesz nas też tutaj