Skip to main content
 • INFORMACJE O TRYBIE PRZENIESIENIA RACHUNKU PŁATNICZEGO

Informacje o trybie przeniesienia rachunku płatniczego

 1. Bank Spółdzielczy w Legionowie, zwany dalej „dostawcą przejmującym”, informuje o sposobie przeniesienia rachunku płatniczego od dotychczasowego banku, zwanego dalej „dostawcą przekazującym”.

   

 2. Proces przeniesienia rachunku płatniczego Bank Spółdzielczy w Legionowie realizuje zgodnie
  z przepisami Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (z późn. zm.).

   

 3. Przez „przeniesienie rachunku płatniczego” należy rozumieć przekazanie, z upoważnienia Klienta będącego konsumentem, rachunku oraz usług płatniczych i informacji powiązanych z tym rachunkiem, lub salda tego rachunku, pomiędzy bankami mającymi siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

   

 4. Konsument składa u dostawcy przyjmującego Upoważnienie do przeniesienia rachunku płatniczego oraz Wniosek o przeniesienie rachunku płatniczego przez konsumenta. Wzór Upoważnienia oraz Wniosek Bank udostępnia konsumentowi w formie papierowej
  oraz za pośrednictwem swojej strony internetowej, www. bslegionowo.pl.

   

 5. Dostawca przyjmujący, w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania Upoważnienia, zwraca się do dostawcy przekazującego o dokonanie następujących czynności, o ile zostały zawarte
  w Upoważnieniu:

 

 1. przekazania dostawcy przyjmującemu oraz konsumentowi, w przypadku gdy tego zażądał, wykazu istniejących zleceń stałych dotyczących poleceń przelewu oraz dostępnych informacji o udzielonych zgodach na realizację poleceń zapłaty, które mają zostać przeniesione,
 2. przekazania dostawcy przyjmującemu oraz konsumentowi, w przypadku gdy tego zażądał, dostępnych informacji o regularnie przychodzących poleceniach przelewu oraz zleconych przez wierzyciela poleceniach zapłaty zrealizowanych na rachunku płatniczym konsumenta
  w ciągu 13 miesięcy poprzedzających dzień zwrócenia się o te informacje,
 3. zaprzestania akceptowania poleceń zapłaty i przychodzących poleceń przelewu, ze skutkiem od dnia określonego w Upoważnieniu, w przypadku gdy dostawca przekazujący nie zapewnia automatycznego przekierowywania przychodzących poleceń przelewu i poleceń zapłaty
  na rachunek płatniczy konsumenta u dostawcy przyjmującego,
 4. anulowania zleceń stałych ze skutkiem od dnia określonego w Upoważnieniu,
 5. przekazania środków pieniężnych pozostających na rachunku płatniczym prowadzonym przez dostawcę przekazującego w dniu określonym przez konsumenta w Upoważnieniu,
 6. zamknięcia rachunku płatniczego konsumenta prowadzonego przez dostawcę przekazującego w dniu wskazanym przez konsumenta w Upoważnieniu.
 7. Dostawca przekazujący dokonuje następujących czynności, o ile są objęte Upoważnieniem:
 8. przekazuje dostawcy przyjmującemu informacje, o których mowa w pkt. 5 ppkt 1-6, w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania Upoważnienia,
 9. ze skutkiem od dnia określonego w Upoważnieniu zaprzestaje akceptowania przychodzących na rachunek płatniczy poleceń przelewu i poleceń zapłaty w przypadku gdy nie zapewnia automatycznego przekierowywania przychodzących poleceń przelewu i poleceń zapłaty na rachunek płatniczy posiadany lub otwarty przez konsumenta u dostawcy przyjmującego, a w przypadku odmowy przyjęcia transakcji informuje płatnika lub odbiorcę o przyczynach odmowy,
 10. anuluje zlecenia stałe ze skutkiem od dnia określonego w Upoważnieniu,
 11. przekazuje środki pieniężne pozostające na rachunku płatniczym prowadzonym przez niego na rachunek płatniczy prowadzony przez dostawcę przyjmującego, w dniu określonym
  w Upoważnieniu
  ,
 12. zamyka rachunek płatniczy w dniu określonym w Upoważnieniu, jeżeli nie istnieją na nim nieuregulowane zobowiązania uniemożliwiające jego zamknięcie, i pod warunkiem zakończenia czynności wymienionych w ppkt. 1-3.
 13. Dostawca przyjmującyw terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania informacji, o których mowa w pkt. 5 ppkt 1-6, wykonuje następujące czynności, o ile są objęte upoważnieniem:
 14. ustanawia i realizuje zlecenia stałe dotyczące poleceń przelewu, o których ustanowienie wystąpił konsument, ze skutkiem od dnia wskazanego w Upoważnieniu,
 15. dokonuje niezbędnych przygotowań do akceptowania poleceń zapłaty i akceptuje polecenia zapłaty ze skutkiem od dnia wskazanego w Upoważnieniu,
 16. informuje płatników wskazanych w Upoważnieniu i dokonujących regularnie przychodzących poleceń przelewu na rachunek konsumenta o danych identyfikujących rachunek konsumenta u dostawcy przyjmującego oraz przekazuje płatnikom kopię Upoważnienia,
 17. informuje odbiorców określonych w Upoważnieniu i stosujących polecenie zapłaty do pobierania środków pieniężnych z rachunku konsumenta o danych identyfikujących rachunek konsumenta u dostawcy przyjmującego oraz o dniu, od którego polecenia zapłaty mają być realizowane z tego rachunku, a także przekazuje tym odbiorcom kopię Upoważnienia.
 18. Datę, od której zlecenia stałe dotyczące poleceń przelewu oraz polecenia zapłaty mają być wykonywane z rachunku prowadzonego przez dostawcę przyjmującego, ustala się na co najmniej 6 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania przez dostawcę przyjmującego dokumentów przekazanych przez dostawcę przekazującego zgodnie z pkt. 6 ppkt 1. W przypadku określenia daty na dzień wcześniejszy, zlecenia stałe dotyczące poleceń przelewu oraz polecenia zapłaty, dostawca przyjmujący wykonuje po upływie 6 dni roboczych od dnia otrzymania przez dostawcę przyjmującego tych dokumentów.
 19. Konsument ma możliwość skorzystania z usług płatniczych prowadzonych przez dostawcę przyjmującego w następującym zakresie:
 20. przeniesienie rachunku + salda rachunku + polecenia zapłaty oraz/lub polecenia przelewu
  i zlecenia stałego dotyczącego polecenia przelewu,
 21. przeniesienie rachunku + salda rachunku,
 22. przeniesienie samego salda rachunku,
 23. przeniesienie salda rachunku + polecenia zapłaty oraz/lub polecenia przelewu i zlecenia stałego dotyczącego polecenia przelewu,
 24. przeniesienie tylko polecenia zapłaty oraz/lub polecenia przelewu i zlecenia stałego dotyczącego polecenia przelewu.

Wskazane czynności mają zastosowanie do rachunków płatniczych umożliwiających co najmniej:

 1. dokonywanie wpłat środków pieniężnych na ten rachunek,
 2. dokonywanie wypłat gotówki z rachunku,
 3. zlecanie i odbieranie transakcji płatniczych.

Dostawca przyjmujący, który nie świadczy usług świadczonych przez dostawcę przekazującego
w ramach prowadzonego rachunku płatniczego, nie jest obowiązany do ich świadczenia w ramach rachunku otwieranego przez niego dla konsumenta w ramach przeniesienia rachunku.

W trakcie przenoszenia rachunku płatniczego mogą wystąpić następujące trudności związane
z powyższymi usługami, gdy konsument posiada rachunek:

 

 1. na którym jest blokada środków z tytułu nierozliczonej transakcji płatniczej,
 2. z którego są dokonywane spłaty kredytów, w tym udzielonych z wykorzystaniem karty kredytowej,
 3. na którym dokonano zajęcia środków w toku postępowania egzekucyjnego
  lub zabezpieczającego,
 4. z blokadami środków,
 5. na którym została ustanowiona kaucja środków na poczet zobowiązań konsumenta wobec innego dostawcy,
 6. z saldem zerowym i zaległymi opłatami, w przypadku gdy dostawca przyjmujący nie wprowadza przekroczenia salda na rachunku, a opłaty są naliczone, ale nie zostały pobrane,
 7. z saldem ujemnym,
 8. z otwartą akredytywą, otwartym inkasem dokumentowym lub inkasem czeków w obrocie krajowym lub dewizowym,
 9. prowadzony dla konsumenta, wobec którego zostało wydane postanowienie o ogłoszeniu przez niego upadłości lub który złożył wniosek o ogłoszenie upadłości,
 10. powiązany z członkostwem u dostawcy prowadzącego taki rachunek.
 11. Dostawca przyjmujący nie pobiera od konsumenta opłat w związku z przeniesieniem rachunku płatniczego.
 12. W celu przeniesienia rachunku płatniczego, konsument zobowiązany jest wypełnić Wniosek
  o przeniesienie rachunku płatniczego przez konsumenta 
  Upoważnienie do przeniesienia rachunku płatniczego oraz przedstawić w nich swoje dane:
  1. imię i nazwisko,
  2. PESEL,
  3. data i miejsce urodzenia,
  4. rodzaj, seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość – aktualny oraz ten którym konsument legitymował się u dostawcy przekazującego (jeśli był inny niż aktualny),
  5. adres zamieszkania,
  6. adres do korespondencji,
  7. numer telefonu kontaktowego,
  8. adres e-mail,
  9. status rezydencji,
  10. numer rachunku, który ma zostać przeniesiony,
  11. instytucje, które mają zostać powiadomione o zmianie rachunku przez konsumenta (nazwa
   i adres).
 13. Konsument ma możliwość pozasądowego rozstrzygania sporów dotyczących relacji z dostawcą przyjmującym poprzez zwrócenie się do:
 14. Arbitra Bankowego – w trybie pozasądowego postępowania w celu rozwiązania sporu (szczegółowe informacje o Bankowym Arbitrażu Konsumenckim dostępne są na stronie internetowej www.zbp.pl);
 15. Rzecznika Finansowego – w trybie skargowym lub pozasądowego postępowania w celu rozwiązywania sporu (szczegółowe informacje dostępne na stronie internetowej www.rf.gov.pl).

Jednocześnie Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów związanych z wykonywaniem umowy jest sąd pierwszej instancji, w którego okręgu konsument ma miejsce zamieszkania.

 

Załączniki:

Znajdziesz nas też tutaj