• Aktualności
 • Informacja w zakresie zawieszenia spłaty kredytu hipotecznego

Informacja w zakresie zawieszenia spłaty kredytu hipotecznego

29-07-2022

Bank Spółdzielczy w Legionowie wyjaśnia, że zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 7 Lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom Kredytobiorca kredytu hipotecznego udzielonego na nabycie nieruchomości przeznaczonej na indywidualne cele mieszkaniowe
ma możliwość zawieszenia spłaty kredytu hipotecznego w PLN, tzw. ustawowe wakacje kredytowe.

Ustawowe wakacje kredytowe

 • Na wniosek Kredytobiorcy w ramach ustawowych wakacji kredytowych przysługuje Kredytobiorcy zawieszenie spłaty kredytu w następujących okresach:
 • od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 30 września 2022 r. – w wymiarze dwóch miesięcy;
 • od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. – w wymiarze dwóch miesięcy;
 • od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. – w wymiarze miesiąca w każdym kwartale;
 • Zawieszenie spłaty kredytu przysługuje konsumentowi tylko w stosunku do jednej umowy zawartej w celu nabycia nieruchomości przeznaczonej na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych;
 • W okresie zawieszenia spłaty kredytu Kredytobiorca nie jest zobowiązany do dokonywania płatności wynikających z umowy kredytu, za wyjątkiem opłat z tytułu ubezpieczeń powiązanych z umową kredytu;
 • W celu skorzystania z wakacji kredytowych w danym miesiącu, należy złożyć wniosek najpóźniej w dniu płatności raty kredytu, której dotyczy zawieszenie spłaty (Prosimy Państwa o składanie wniosków z odpowiednim wyprzedzeniem);
 • Kredytobiorca ponosi odpowiedzialność karną za składanie fałszywych oświadczeń.

Preferowana forma składania wniosków o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego:

 • osobiście w placówce Banku – wniosek musi podpisany przez co najmniej jednego z Kredytobiorców;
 • poprzez e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. – wniosek musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym (ePUAP) co najmniej jednego z Kredytobiorców;
 • poprzez system bankowości internetowej za pomocą dedykowanego elektronicznego formularza Wniosku.

UWAGA: Skorzystanie z wakacji kredytowych jest autonomiczną decyzją Kredytobiorcy i za ewentualne jej negatywne skutki Bank nie ponosi odpowiedzialności.

INFORMACJA O RYZYKACH 

 1. W wyniku zastosowania wakacji kredytowych okres kredytowania oraz wszystkie terminy przewidziane w umowie kredytu ulegają przedłużeniu o okres zawieszenia spłaty i nie wymaga to zawarcia aneksu do umowy kredytu, dlatego wniosek o zastosowanie wakacji kredytowych powinien być autoryzowany przez wszystkich kredytobiorców.
 2. Zawieszenie spłaty kredytu zostanie odnotowane w Biurze Informacji Kredytowej. 
 3. W związku z wydłużeniem okresu kredytowania, w wyniku zastosowania wakacji kredytowych istnieje ryzyko wyższego kosztu obsługi kredytu w przyszłości z uwagi na fakt, że długoterminowy kredyt hipoteczny jest obciążony ryzykiem zmiennej stopy procentowej. Oznacza to, że nie jest możliwe określenie oprocentowania kredytu, jakie będzie obowiązywało w okresie kredytowania, wydłużonym o okres wakacji kredytowych. Ryzyko zmiennej stopy procentowej dotyczy kredytów oprocentowanych wg zmiennej stopy.

Zmienna stopa procentowa jest sumą marży oraz wskaźnika referencyjnego. Stopa oprocentowania zmienia się w zależności od zmiany wskaźnika referencyjnego WIBOR.

Rata kredytu hipotecznego składa się z dwóch części – kapitałowej i odsetkowej. W przypadku kredytów oprocentowanych według zmiennej stopy procentowej odsetkowa cześć raty kredytu może ulegać zmianom w zależności od aktualnej wysokości wskaźnika referencyjnego. Oznacza to, że zmienne oprocentowanie kredytu niesie ze sobą ryzyko zmiany kosztów obsługi kredytu (wzrost lub spadek) w czasie obowiązywania umowy, zatem przed podjęciem decyzji o zaciągnięciu kredytu Kredytobiorca powinien wziąć pod uwagę długoterminowy trend na rynku finansowym oraz uwzględnić możliwość zmiany stóp procentowych.

Każda zmiana stopy procentowej wpływa na wysokość (wzrost lub spadek) kosztów obsługi kredytu. Wzrost stopy procentowej powoduje, że wzrasta wysokość odsetek przewidzianych do spłaty, a tym samym wysokość kwoty zadłużenia.

Ponadto Bank zachęca Klientów do zapoznania się z:

Wzór wniosku o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego:

.doc: wzór Wniosku o wakacje kredytowe

.pdf: wzór Wniosku o wakacje kredytowe

Znajdziesz nas też tutaj