• Aktualności
 • Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Legionowie

Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Legionowie

29-03-2023

ZARZĄD BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEGIONOWIE

zawiadamia Członków Banku Spółdzielczego w Legionowie, że w dniu 20 kwietnia 2023 roku o godz. 15.30 w I terminie, albo o godz.16.00 w II terminie, w Oddziale Banku w Nieporęcie ul. Plac Wolności 2 A, odbędzie się

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEGIONOWIE

PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli i wybór Prezydium Zebrania /Przewodniczącego i Sekretarza/.
 2. Przyjęcie Regulaminu Zebrania i porządku obrad oraz wybór komisji:

      a/  Komisji mandatowo - skrutacyjnej,

      b/  Komisji wniosków i uchwał. 

 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania i zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
 3. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2022 rok.
 4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za 2022 r. i realizacji wniosków i uchwał z poprzedniego ZP, kierunki działania na 2023 r.
 5. Przedstawienie sprawozdania finansowego Banku za 2022 r. wraz z opinią biegłego rewidenta.
 6. Dyskusja nad sprawozdaniem Rady, Zarządu i sprawozdaniem finansowym.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 8. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022 rok,
 9. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku za 2022 rok i kierunków działania na 2023 rok,
 10. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za 2022 rok,
 11. oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Bank może zaciągnąć,
 12. udzielenia członkom Zarządu absolutorium,
 13. ustalenie wynagrodzenia dla Prezydium Rady Nadzorczej
 14. wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Banku
 15. Przedstawienie protokołu Komisji wniosków i uchwał.
 16. Zamknięcie obrad.

Informujemy, że zgodnie z § 23 ust. 4 Statutu Banku, sprawozdanie roczne z działalności Banku i realizacji wniosków z poprzedniego ZP, sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta, protokół z poprzedniego ZP oraz projekty uchwał i regulacji na 14 dni przed terminem ZP będą dostępne do wglądu w Centrali Banku w Legionowie przy ul. Rynek 4, a w dniu Zebrania będą wyłożone na sali obrad.

W razie braku wymaganej liczby Delegatów Zebranie Przedstawicieli rozpocznie się w II terminie tj. o godz.16.00, bez względu na ilość Delegatów obecnych na sali obrad /§ 24 ust. 2 Statutu Banku/.

Znajdziesz nas też tutaj