Skip to main content

Komunikat o zmianie porządku obrad

12-04-2023

Zgodnie ze Statutem Banku Spółdzielczego w Legionowie §23 ust.5 i 6. Zarząd Banku Spółdzielczego w Legionowie („Bank") informuje, że otrzymał „Stanowisko Urzędu KNF skierowane do banków w formie spółki akcyjnej dotyczące przestrzegania wymogów w zakresie oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania i skuteczności działania rady nadzorczej wynikających z Rekomendacji Z KNF dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankach” ( dalej: „Stanowisko KNF”).

Wobec oczekiwania KNF, aby banki przekazały Stanowisko KNF walnym zgromadzeniom, Zarząd Banku informuje, że Stanowisko KNF zostaje umieszczone w punkcie 9 porządku obrad Zebrania Przedstawicieli Banku zwołanego na dzień 20 kwietnia 2023 r. dotyczącym, m.in. oceny skuteczności działania Rady Nadzorczej oraz adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących jej funkcjonowania. Poniżej uzupełniony o punkt 9 oraz 10 lit.  f porządek obrad Zebrania Przedstawicieli.

PORZĄDEK OBRAD ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEGIONOWIE W DNIU 20.04.2023 r.

 1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli i wybór Prezydium Zebrania /Przewodniczącego i Sekretarza/.
 2. Przyjęcie Regulaminu Zebrania i porządku obrad oraz wybór komisji:

      a/  Komisji mandatowo - skrutacyjnej,

      b/  Komisji wniosków i uchwał. 

 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania i zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
 3. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2022 rok.
 4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za 2022 r. i realizacji wniosków i uchwał z poprzedniego ZP, kierunki działania na 2023 r.
 5. Przedstawienie sprawozdania finansowego Banku za 2022 r. wraz z opinią biegłego rewidenta.
 6. Dyskusja nad sprawozdaniem Rady, Zarządu i sprawozdaniem finansowym.
 7. Stanowisko UKNF skierowane do Banków w formie spółki akcyjnej dot. przestrzegania wymogów w zakresie oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania i skuteczności działania rady nadzorczej wynikających z Rekomendacji Z KNF dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankach.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 9. Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022 rok,
 10. Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku za 2022 rok i kierunków działania na 2023 rok,
 11. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za 2022 rok,
 12. Podział nadwyżki bilansowej za 2022 rok.
 13. Oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Bank może zaciągnąć,
 14. Ocena adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania
 15. Udzielenia członkom Zarządu absolutorium,
 16. Ustalenie wynagrodzenia dla Prezydium Rady Nadzorczej
 17. Wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Banku
 18. Przedstawienie protokołu Komisji wniosków i uchwał.
 19. Zamknięcie obrad.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Legionowie 

Znajdziesz nas też tutaj