ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEGIONOWIE w 2021 r. - porządek obrad

ZARZĄD BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEGIONOWIE

zawiadamia Członków Banku Spółdzielczego w Legionowie, że w dniu

30 czerwca 2021 roku o godz. 14:30 w I terminie, albo o godz.15.00 w II terminie w Oddziale Banku w Nieporęcie ul. Plac Wolności 2 A, odbędzie się

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEGIONOWIE

PORZĄDEK OBRAD:

  1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli i wybór Prezydium Zebrania.
  2. Przyjęcie Regulaminu Zebrania i porządku obrad oraz wybór komisji:

     a/ Komisja mandatowo - skrutacyjna,

     b/ Komisja wniosków i uchwał,

     c/ Komisja ds. odpowiedniości.

  1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania i zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
  3. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2020 rok.
  4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za 2020 rok i realizacji wniosków i uchwał z poprzedniego ZP oraz określenie kierunków działania na 2021 rok.
  5. Sprawozdanie finansowe Banku za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta.
  6. Dyskusja nad sprawozdaniem Rady, Zarządu i sprawozdaniem finansowym.
  7. Sprawozdanie Komisji ds. odpowiedniości ws. oceny kwalifikacji Rady Nadzorczej.
  8. Podjęcie uchwał w sprawach:

     a/ zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2020 rok,

     b/ zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Banku za 2020 rok i kierunków działania na 2021 rok,

     c/ zatwierdzenie sprawozdania finansowego Banku za 2020 rok,

     d/ podział nadwyżki bilansowej za 2020 rok,

     e/ oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań, jaką Bank może zaciągnąć,

     f/ udzielenie członkom Zarządu absolutorium,

     g) ocena odpowiedniości indywidualnej i kolegialnej Rady Nadzorczej,

     h) uchwalenie Regulaminu działania Rady Nadzorczej,

12. Przedstawienie protokołu Komisji wniosków i uchwał.

13. Zamknięcie obrad.

Informujemy, że zgodnie z § 23 ust. 4 Statutu Banku: sprawozdanie roczne z działalności Banku i realizacji wniosków z poprzedniego ZP, sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta, protokół z poprzedniego ZP oraz projekty uchwał i regulacji, na 21 dni przed terminem ZP będą dostępne do wglądu w Centrali Banku w Legionowie przy ul. Rynek 4, a w dniu Zebrania będą wyłożone na sali obrad.

W razie braku wymaganej liczby Delegatów Zebranie Przedstawicieli rozpocznie się w II terminie  tj. o godz.15.00, bez względu na ilość Delegatów obecnych na sali obrad, zgodnie z § 24 ust. 2 Statutu Banku.