ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEGIONOWIE

                  ZARZĄD BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEGIONOWIE

zawiadamia Członków Banku Spółdzielczego w Legionowie, że w dniu 28 czerwca 2022 roku o godz.15:30 w I terminie, albo o godz.16.00 w II terminie, w Oddziale Banku w Nieporęcie ul. Plac Wolności 2 A, odbędzie się

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEGIONOWIE

PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli i wybór Prezydium Zebrania /Przewodniczącego i Sekretarza/.
 2. Przyjęcie Regulaminu Zebrania i porządku obrad oraz wybór komisji:
 3. Komisji mandatowo - skrutacyjnej,
 4. Komisji wniosków i uchwał,
 5. Komisji ds. odpowiedniości.
 6. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania i zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.
 7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
 8. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2021 rok.
 9. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za 2021 r. i realizacji wniosków i uchwał z poprzedniego ZP, kierunki działania na 2022 r.
 10. Przedstawienie sprawozdania finansowego Banku za 2021 r. wraz z opinią biegłego rewidenta.
 11. Uchwalenie Polityki oceny odpowiedniości członków Zarządu Banku, członków Rady Nadzorczej oraz osób pełniących kluczowe funkcje w Banku Spółdzielczym w Legionowie, w zakresie dotyczącym Rady Nadzorczej.
 12. Dyskusja nad sprawozdaniem Rady, Zarządu i sprawozdaniem finansowym.
 13. Sprawozdanie Komisji ds. odpowiedniości ws. oceny kwalifikacji Rady Nadzorczej.
 14. Podjęcie uchwał w sprawach:
 15. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2021 rok,
 16. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku za 2021 rok i kierunków działania na 2022 rok,
 17. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za 2021 rok,
 18. podziału nadwyżki bilansowej za 2021 rok,
 19. oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Bank może zaciągnąć,
 20. udzielenia członkom Zarządu absolutorium,
 21. oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej i Rady Nadzorczej, jako organu kolegialnego,
 22. uchwalenia Regulaminu działania Rady Nadzorczej.
 23. Wybór delegata na Zgromadzenie Regionalne Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka w Warszawie.
 24. Wybory do Rady Nadzorczej:
 25. przyjęcie Regulaminu wyborów członków Rady Nadzorczej,
 26. sprawozdanie Komisji ds. odpowiedniości ws. oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej.
 27. przeprowadzenie wyborów,
 28. ogłoszenie wyników i podjęcie uchwały ws. powołania Rady Nadzorczej,
 29. ustalenie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu.
 30. Przedstawienie protokołu Komisji wniosków i uchwał.
 31. Zamknięcie obrad.

Informujemy, że zgodnie z § 23 ust. 4 Statutu Banku, sprawozdanie roczne z działalności Banku i realizacji wniosków z poprzedniego ZP, sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta, protokół z poprzedniego ZP oraz projekty uchwał i regulacji na 14 dni przed terminem ZP będą dostępne do wglądu w Centrali Banku w Legionowie przy ul. Rynek 4, a w dniu Zebrania będą wyłożone na sali obrad.

W razie braku wymaganej liczby Delegatów Zebranie Przedstawicieli rozpocznie się w II terminie tj. o godz.16.00, bez względu na ilość Delegatów obecnych na sali obrad /§ 24 ust. 2 Statutu Banku/.