Skip to main content
  • Aktualności
  • Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Legionowie

Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Legionowie

04-06-2024

ZARZĄD BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEGIONOWIE

zawiadamia Członków Banku Spółdzielczego w Legionowie, że w dniu 24 czerwca 2024 r.godz. 15.00 w I terminie, albo o godz.15.30 w II terminie

w Oddziale Banku w Nieporęcie ul. Plac Wolności 2 A odbędzie się

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI

Członków Banku Spółdzielczego w Legionowie.

  PORZĄDEK OBRAD:

1.         Otwarcie Zebrania Przedstawicieli:

a)         wybór Prezydium Zebrania /Przewodniczącego i Sekretarza/,

b)        wybór Komisji mandatowo - skrutacyjnej,

c)         wybór Komisji wniosków i uchwał,

d)        wybór Komisji ds. oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej.

2.         Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania i zdolności do podejmowania   prawomocnych uchwał.

3.         Przyjęcie Regulaminu Zebrania i porządku obrad.

4.         Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.

5.         Podjęcie uchwały w sprawie  wprowadzenia zmian do Statutu Banku,

6.         Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Polityki oceny odpowiedniości członków Zarządu, członków Rady Nadzorczej oraz osób pełniących kluczowe funkcje w Banku Spółdzielczym w Legionowie”

7.         Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2023 rok w tym ocena Zasad Ładu Korporacyjnego oraz ocena przestrzegania Polityki wynagradzania.

8.         Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za 2023 r. i kierunki działania na 2024 r.

9.         Przedstawienie sprawozdania finansowego Banku za 2023r. wraz z opinią biegłego rewidenta.

10.       Dyskusja nad sprawozdaniem Rady, Zarządu i sprawozdaniem finansowym.

11.       Sprawozdanie Komisji ds. odpowiedniości ws. oceny kwalifikacji Rady Nadzorczej.

12.       Podjęcie uchwał w sprawach:

a)         zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 rok,

b)        zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku za 2023 rok i kierunków działania na 2024 rok,

c)         zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za 2023 rok,

d)        podziału nadwyżki bilansowej za 2023 rok,

e)         oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank może zaciągnąć,

f)         udzielenia członkom Zarządu absolutorium,

g)        oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej i oraz kolegialnej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej,

h)        oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania za 2023,

13.       Przedstawienie protokołu Komisji wniosków i uchwał.

14.       Zamknięcie obrad.

Informujemy, że zgodnie z § 23 ust. 4 Statutu Banku, sprawozdanie roczne z działalności Banku i realizacji wniosków z poprzedniego ZP, sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta, protokół z poprzedniego ZP oraz projekty uchwał i regulacji na 14 dni przed terminem ZP będą dostępne do wglądu w Centrali Banku w Legionowie przy ul. Rynek 4, a w dniu Zebrania będą wyłożone na sali obrad.

Znajdziesz nas też tutaj